Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie Nadleśnictwa Wieluń jest aż 46 użytków ekologicznych, które łącznie zajmują powierzchnię 86,88 ha.

Użytek czy nieużytek?

Użytki ekologiczne to pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Często tą formą ochrony przyrody obejmowane są tak naprawdę nieużytki, grunty niezagospodarowane, ale mające dużą wartość przyrodniczą, takie jak np. bagna, torfowiska czy śródpolne zadrzewienia. Takie miejsca stają się ostojami wielu gatunków zwierząt, stanowią element korytarzy ekologicznych oraz są miejscem występowania cennych gatunków roślin.

Użytki ekologiczne, które warto zobaczyć

Największym i jednocześnie najbardziej znanym użytkiem ekologicznym na terenie Nadleśnictwa Wieluń jest Wronia Woda, będąca starorzeczem Warty. Wronia Woda znajduje się w leśnictwie Ogroble i zajmuje powierzchnię ponad 21 ha. Krajobraz wokół tego użytku ekologicznego jest bardzo urozmaicony. Z jednej strony otoczony jest stromą piaszczystą skarpą porośniętą przez sosnowy bór, z drugiej natomiast - korytem rzeki Warty. Sam użytek to otwarta woda oraz tereny porośnięte roślinnością szuwarową. Zaobserwować tu można wiele gatunków ptactwa wodnego.

Do użytku można dotrzeć m. in. szlakiem rowerowym "Nadwarciańskich Krajobrazów" EWI 7.