Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Położenie geograficzne zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wieluń na tle innych nadleśnictw

Położenie geograficzne zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Wieluń określają współrzędne: 18o26' do 19o05' długości geograficznej wschodniej i 51o06' do 51o60' szerokości geograficznej północnej. Powierzchnia zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynosi 1463,50 km2.

Uwzględniając regionizację przyrodniczo-leśną, wg Siedliskowych podstaw hodowli lasu z 2002 r., lasy Nadleśnictwa Wieluń położone są w VI Krainie Małopolskiej, dzielnicy 1-ej Sieradzko-Opoczyńskiej i Łódzko-Opoczyńskiej oraz część w 6 Woźnicko-Wieluńskiej w mezoregionie Sieradzko-Łódzkim.

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem przedstawionym przez J. Kondrackiego w „Geografii regionalnej Polski" z 1998 r., omawiany teren należy do następujących jednostek geograficznych:

Obszar: Europa Zachodnia

Podobszar: Pozaalpejska Europa Zachodnia

Prowincja: Niż Środkowoeuropejski, Wyżyny Polskie

Podprowincja: Niziny Środkowopolskie oraz Wyżyna Śląsko-Krakowska

Makroregiony : Nizina Środkowo-Mazowiecka, Nizina Południowo-Wielkopolska, Wyżyna Woźnicko-Wieluńska

Mezoregiony: Wysoczyzna Wieruszowska, Wyżyna Wieluńska, Obniżenie Listwarty-Prosny, Kotlina Szczercowska, Wysoczyzna Złoczewska,Wysoczyzna Bełchatowska, Próg Woźnicki

Strefa roślinności - Lasy mieszane środkowo-europejskie

 

PODZIAŁ TERYTORIALNY NADLEŚNICTWA

Nadleśnictwo Wieluń położone jest w województwach: łódzkim i opolskim w następujących powiatach i gminach wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:


  

 

W skład Nadleśnictwa Wieluń wchodzą trzy obręby leśne: Cisowa, Czarnożyły i Kraszkowice. Zestawienie powierzchni w ramach obrębów przedstawia poniższa tabela.