Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 200

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczony jest jeden obszar Natura 2000 - Załęczański Łuk Warty. Obejmuje on dolinę rzeki między Lisowicami a Kochlewem oraz tereny w zakolu rzeki o łącznej powierzchni 9 317,2 ha. Krajobraz jest urozmaicony dzięki polodowcowym formom terenu, takim jak wzgórza morenowe, równiny piaszczyste i sandry. Występują tu także utwory krasowe: skałki, jaskinie, źródła.

Załęczański Łuk Warty został uznany za ostoję ważną dla ochrony różnorodności biologicznej. Stwierdzono tu występowanie przeszło 100 różnych siedlisk, w tym kilkunastu z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto występuje tu 8 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II (nocek Bechsteina, nocek duży, bóbr europejski, traszka grzebieniasta, minóg strumieniowy, boleń pospolity, piskorz), a także cenne gatunki roślin chronionych prawnie, rzadkich lub lokalnie zagrożonych, m. in. dzwonecznik wonny.