Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Wieluń prowadzi gospodarkę leśną na podstawie planu urządzania lasu na lata 2017-2026 wg stanu na 01.01.2017r. zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, Decyzją nr DL-I.611.74.2017 z dnia 03 października 2017 roku.

W/w plan składa się z następujących części:

Część opisowa - elaborat

Opisy taksacyjne dla wszystkich wydzieleń

Plan zagospodarowania

Mapy tematyczne (cięć, nasiennictwa, mapy przeglądowe)

Plany dla poszczególnych leśnictw

Dodatkową częścią planu jest wykonany operat glebowo-siedliskowy składający się z części opisowej i kartograficznej, w której przedstawiono charakterystykę gleb i występujące na tych glebach siedliska.

A. Lasy nadleśnictwa podzielono na następujące gospodarstwa:

1. Gospodarstwo specjalne do którego zostały włączone następujące kategorie drzewostanów:

Istniejące rezerwaty

Drzewostany nasienne gospodarcze i wyłączone

Lasy glebo- i wodochronne

2. Gospodarstwo zrębowe - zaliczono drzewostany występujące na siedlisku Bs, Bśw, Bw, BMśw, BMw, BMb, OL, przy czym z drzewostanów występujących na siedlisku BMśw i BMw utworzono podgospodarstwo Rębni Id.

3. Gospodarstwo przerębowo-zrębowe - zaliczono drzewostany występujące na siedlisku LMśw, LMw, Lśw, Lw, OLJ

4. Gospodarstwo przerębowe - zaliczono drzewostany na siedlisku Bb

Stosowanie poszczególnych sposobów zagospodarowania ma na celu wykorzystanie potencjalnych możliwości siedlisk - ukształtowanie drzewostanów wielogatunkowych, zróżnicowanych wiekowo, odpornych na działanie szkodników biotycznych i abiotycznych.

Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych

 

1) wg operatu Nadleśnictwa wg stanu na: 01.01.2017 r. 

 

Decyzja Ministra Środowiska zatwierdzająca plan urządzenia lasu na lata 2017-2026 dla Nadleśnictwa Wieluń