Widok zawartości stron Widok zawartości stron

lasy nadlesnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Wieluń znajduje się niemal 18 tys. ha lasów. Zasięg terytorialny to prawie 1500 km2. Nadleśnictwo Wieluń dzieli się na dwa obręby: Cisowa i Kraszkowice oraz trzynaście leśnictw: Cisowa, Ogroble, Budziaki, Ożarów, Marki, Czarnożyły, Sieniec, Radoszewice, Siemkowice, Mokry Las, Jodłowiec i Niżankowice 13 leśnictw. Obręby leśne: Cisowa, Czarnożyły i Kraszkowice.

 

Charakterystyka warunków przyrodniczych Nadleśnictwa Wieluń

 

Lasy Nadleśnictwa Wieluń położone są w VI Krainie Małopolskiej, w dwóch mezoregionach: Sieradzko-Łódzkim oraz Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

 

W Nadleśnictwie Wieluń zdecydowanie przeważają siedliska świeże (borowe i lasowe), zajmujące łącznie w nadleśnictwie 79,90%. Siedliska wilgotne (lasowe i borowe) zajmują łącznie 18,40% powierzchni, siedliska bagienne (borowe i lasowe) 1,11%, siedliska zalewowe (lasowe) 0,54%, a siedliska suche (borowe) 0,05%. Ogółem siedliska borowe (suche, świeże, wilgotne, bagienne), zajmują w nadleśnictwie 78,96% powierzchni, a siedliska lasowe (świeże, wilgotne, bagienne, zalewowe) 21,04%.

 

Klimat

a) Temperatura

W latach 1997-2006 średnia roczna temperatura powietrza na stacji w Wieluniu wyniosła 8,1 0C. Najcieplejszym miesiącem był lipiec (średnia temperatura w tym miesiącu wynosiła 19,2 0C), natomiast najzimniejszym miesiącem był styczeń (średnia temperatura w tym miesiącu wynosiła -1,6 0C).

Obserwacje z lat 1891-1930 wykazują do 50 dni mroźnych w roku oraz 115-117 dni z przymrozkami występującymi od października do kwietnia lub maja. Rozkład temperatur powietrza warunkuje długość okresu wegetacyjnego. Okres ten ulega dużym zmianom i na omawianym terenie ma tendencje wzrostowe, w latach 1891-1930 wynosił około 210 dni, w latach 1931-1960 wynosił 214 dni, aby obecnie osiągnąć 222 dni.

 

b) Opady

Z danych Atlasu opadów atmosferycznych w Polsce 1891-1930, opracowanego przez W. Wiszniewskiego dla stacji w Wieluniu wynika, że średnia suma roczna opadów w tym okresie wynosiła 604 mm, natomiast największa średnia suma opadów miesięcznych w wysokości 92 mmm notowana była w miesiącu lipcu, a najmniejsza (30 mm) w lutym. Analiza danych dla tej samej stacji z lat 1951-1963 wskazuje, że największą sumę opadów zanotowano w miesiącu lipcu (124 mm), najmniejszą zaś w styczniu (28 mm). Średnia roczna suma opadów w tym okresie wynosiła 596 mm. Z tych danych wynikało, że średnia roczna suma opadów atmosferycznych spadała. Natomiast, analizując dane dla tej samej stacji z lat 1997-2006 widać, że największą sumę opadów zanotowano w miesiącu lipcu (118,5 mm), najmniejszą zaś w styczniu (31,7 mm), a średnia roczna suma opadów w tym okresie wyniosła 641,4 mm. Z porównania powyższych danych wynika, że średnia roczna suma opadów atmosferycznych w tym okresie wzrosła.

W okresie 1951-1963 średnio w roku notowano 165 dni z opadami. Najwięcej dni z opadami występowało w zimie (47 dni), w lecie zanotowano 42 dni deszczowych, a jesienią 36 dni. W przebiegu rocznym najmniej dni z opadami występowało w październiku, a najwięcej w styczniu. Najniższe średnie miesięczne wartości wilgotności powietrza występowały w maju (72%) i czerwcu (73%). Najwyższe w listopadzie i grudniu (78%).

Zachmurzenie nieba szacuje się na około 140 dni, przy czym najbardziej pochmurne miesiące to listopad i grudzień. Długość zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 30 do 60 dni, maksymalnie od końca listopada do połowy marca.

Średnia suma opadów w okresie wegetacyjnym, która wynosiła na terenie nadleśnictwa 212 mm, jest niewystarczająca, co powoduje niekiedy występowanie suszy glebowej powodującej wysychanie odnowień i zalesień.

  

c) Wiatry

Na omawianym terenie przeważają wiatry zachodnie, z tym, że w zimie zauważalny jest napływ wiatrów północno-zachodnich. Siła wiatrów jesienią i zimą jest na ogół większa niż latem. Częstość występowania wiatrów jest największa zimą i wiosną i wtedy cechuje je podwyższona prędkość. Średnia roczna prędkość wiatru w ostatnim dziesięcioleciu wynosi ok. 3m/s. Najsilniejsze wiatry wieją z kierunku południowego 3-5m/s, a najsłabsze z kierunku północno-wschodniego 2-3m/s. Okresy ciszy najczęściej występują latem.

  

 

Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych

Wskaźnik Jedn. Nadleśnictwo Wieluń 1)
Przeciętna zasobność drzewostanów m3/ha 255
Przeciętny wiek lat 57
Bieżący przyrost roczny m3/ha 7,33

1) wg operatu Nadleśnictwa wg stanu na: 01.01.2007 r.