Aktualności Aktualności

lasy nadlesnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Wieluń znajduje się niemal 18 tys. ha lasów. Zasięg terytorialny: 1463,50 km2, 13 leśnictw. Obręby leśne: Cisowa, Czarnożyły i Kraszkowice.

Charakterystyka warunków przyrodniczych Nadleśnictwa Wieluń

 

Lasy Nadleśnictwa Wieluń położone są w VI Krainie Małopolskiej, dzielnicy I - Sieradzko-Opoczyńskiej oraz południowa część N-ctwa w dzielnicy 6-Woźnicko-Wieluńskiej.

Udział poszczególnych typów siedliskowych lasu przedstawia poniżej zamieszczony wykres:

Klimat

a) Temperatura

W latach 1997-2006 średnia roczna temperatura powietrza na stacji w Wieluniu wyniosła 8,1 0C. Najcieplejszym miesiącem był lipiec (średnia temperatura w tym miesiącu wynosiła 19,2 0C), natomiast najzimniejszym miesiącem był styczeń (średnia temperatura w tym miesiącu wynosiła -1,6 0C).

Obserwacje z lat 1891-1930 wykazują do 50 dni mroźnych w roku oraz 115-117 dni z przymrozkami występującymi od października do kwietnia lub maja. Rozkład temperatur powietrza warunkuje długość okresu wegetacyjnego. Okres ten ulega dużym zmianom i na omawianym terenie ma tendencje wzrostowe, w latach 1891-1930 wynosił około 210 dni, w latach 1931-1960 wynosił 214 dni, aby obecnie osiągnąć 222 dni.

 

b) Opady

Z danych Atlasu opadów atmosferycznych w Polsce 1891-1930, opracowanego przez W. Wiszniewskiego dla stacji w Wieluniu wynika, że średnia suma roczna opadów w tym okresie wynosiła 604 mm, natomiast największa średnia suma opadów miesięcznych w wysokości 92 mmm notowana była w miesiącu lipcu, a najmniejsza (30 mm) w lutym. Analiza danych dla tej samej stacji z lat 1951-1963 wskazuje, że największą sumę opadów zanotowano w miesiącu lipcu (124 mm), najmniejszą zaś w styczniu (28 mm). Średnia roczna suma opadów w tym okresie wynosiła 596 mm. Z tych danych wynikało, że średnia roczna suma opadów atmosferycznych spadała. Natomiast, analizując dane dla tej samej stacji z lat 1997-2006 widać, że największą sumę opadów zanotowano w miesiącu lipcu (118,5 mm), najmniejszą zaś w styczniu (31,7 mm), a średnia roczna suma opadów w tym okresie wyniosła 641,4 mm. Z porównania powyższych danych wynika, że średnia roczna suma opadów atmosferycznych w tym okresie wzrosła.

W okresie 1951-1963 średnio w roku notowano 165 dni z opadami. Najwięcej dni z opadami występowało w zimie (47 dni), w lecie zanotowano 42 dni deszczowych, a jesienią 36 dni. W przebiegu rocznym najmniej dni z opadami występowało w październiku, a najwięcej w styczniu. Najniższe średnie miesięczne wartości wilgotności powietrza występowały w maju (72%) i czerwcu (73%). Najwyższe w listopadzie i grudniu (78%).

Zachmurzenie nieba szacuje się na około 140 dni, przy czym najbardziej pochmurne miesiące to listopad i grudzień. Długość zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 30 do 60 dni, maksymalnie od końca listopada do połowy marca.

Średnia suma opadów w okresie wegetacyjnym, która wynosiła na terenie nadleśnictwa 212 mm, jest niewystarczająca, co powoduje niekiedy występowanie suszy glebowej powodującej wysychanie odnowień i zalesień.

  

c) Wiatry

Na omawianym terenie przeważają wiatry zachodnie, z tym, że w zimie zauważalny jest napływ wiatrów północno-zachodnich. Siła wiatrów jesienią i zimą jest na ogół większa niż latem. Częstość występowania wiatrów jest największa zimą i wiosną i wtedy cechuje je podwyższona prędkość. Średnia roczna prędkość wiatru w ostatnim dziesięcioleciu wynosi ok. 3m/s. Najsilniejsze wiatry wieją z kierunku południowego 3-5m/s, a najsłabsze z kierunku północno-wschodniego 2-3m/s. Okresy ciszy najczęściej występują latem.

  

 

Charakterystyka stanu lasu i zasobów drzewnych

Wskaźnik Jedn. Nadleśnictwo Wieluń 1)
Przeciętna zasobność drzewostanów m3/ha 255
Przeciętny wiek lat 57
Bieżący przyrost roczny m3/ha 7,33

1) wg operatu Nadleśnictwa wg stanu na: 01.01.2007 r.